БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ЛАБОРАТОРИ

ОРХОН АЙМГИЙН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

 

 Барилгын сорилт шинжилгээний   лабораторийн үндсэн зорилго нь:

    Барилга байгууламжид хэрэглэх барилгын материал, түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанарт тавих лабораторийн хяналтыг сайжруулах,  барилгын чанар, аюулгүй байдлыг хангах,  улмаар хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, барилгын стандартыг  ОУ-ын стандартад нийцүүлэхэд  оршино.

    Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лаборатори нь  иж бүрэн , өндөр нарийвчлал бүхий орчин үеийн  20 гаруй төрлийн  багаж, тоног төхөөрөмжийг ашиглан  барилгын түүхий эд материал, бүтээгдэхүүний     физик шинж чанарыг  орон нутагтаа шинжилдэг  болсон.

      Монгол улсын засгийн газраас               Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжих  (171дүгээр тогтоол) , Барилгын материалын чанарт тавих лабораторийн хяналтыг өргөжүүлэх  (308 дугаар тогтоолын хавсралт) хөтөлбөрүүд батлагдан хэрэгжиж байна.

      Тус  төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2013 онд  21 аймагт  барилгын материалын сорилт шинжилгээний лаборатори байгуулахаар  шийдвэрлэсний дагуу манай аймагт “Бетон дүүргэгч материалын лаборатори” байгуулагдсан.

Үүнээс хоош 4 жил гаруй хугацаанд тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж, барилгын чанарыг ханган ажиллаж байна.

Тус лабораторийн удирдлага нь лабораторийн чанарын тогтолцоо, сорилт шинжилгээний үйл ажиллагааны арга барил байгууллагуудын  хэрэгцээнд нийцэж байгаа эсэх, ямар өөрчлөлтүүд шаардлагатай болохыг тогтоож,  MNS ISO/ IEC 17025: 2007  шаардлагыг хангаж, үйлчлүүлэгч ба хүлээн зөвшөөрөх байгууллагуудын  шаардлагыг хангаж, үйл ажиллагааны тогтолцоог сайжруулан ажилладаг.

       Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лаборатори нь  ямар нэгэн байгууллага, хувь хүний эрх ашигт үйлчилдэггүй,  үйл ажиллагааныхаа  цар хүрээнд тохирсон чанарын тогтолцоог бий болгон хэрэгжүүлж, хадгалан ажилладаг.

      Лаборатори нь сорилтын болон шалгалт тохируулгын үр  дүнд чанарын баталгаа өгөхөд зайлшгүй шаардлагатай чанарын тогтолцоо,  бодлого,  хөтөлбөр,  журам,  заавруудыг мөрдөн ажиллаж байна.

     Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лаборатори нь хүнд болон хөнгөн бетон, түүний дүүрэгч материалууд,  бусад төрлийн  ханын болон замын хавтангууд, бордюр, зарим холбогч материалууд, ердийн тоосго, бетонон тоосго, гулдмай, зарим дулаалгын материалуудын   шинж чанарыг Монгол улс болон  олон улсад мөрдөж байгаа стандартын дагуу судлан шинжилж, үнэлэмжийг үнэн зөв, өндөр магадлалтай тогтоон тодорхойлдог  бүсийн лаборатори юм.

     Бетон болон дүүргэгч материалын  лабораторийн хүрээнд  лабораторийн үйл ажиллагааг  эрхлэн явуулсан сүүлийн  3 жил гаруй хугацаанд 60 гаруй аж ахуйн нэгж  байгууллагуудтай хамтран ажиллаж барилгын материалын  20 гаруй  бүтээгдэхүүний    1828  дээжид    68  физик үзүүлэлтийн  шинж  чанарыг тогтоож,  дүгнэлтийг  гаргаж,   чанарыг сайжруулж  харилцан хамтран ажиллаж байна.

    Орон нутагт Барилгын лаборатори байгуулагдсанаар  иргэн,  аж ахуйн нэгж байгууллага,  үйлдвэрлэлд   төрийн үйлчилгээг ойртуулсан,  харилцагчийг  чанарын мэдээлллээр хангаж,   харилцагчдын зардлыг    хэмнэсэн,  цаг хугацааг хэмнэсэн,   өдөр тутамын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний  чанарыг хянах  боломжийг олгосон  зэрэг   ихээхэн ач холбогдолтой болсон.

    Тус лабораторид Булган, Сэлэнгэ аймгийн зарим аж ахуйн нэгж байгууллага бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн дээжийг  хамруулж байна.

     Жил бүр лабораторид хийгдсэн шинжилгээнүүдэд   мониторнг үнэлгээг хийж дүгнэлт гаргаж , цаашид хэрхэн  ажиллах талаар ирэх  оны  ажлын төлөвлөгөөнд тусгаж , сайжруулалт хийж,  баталгаажуулан   мөрдөн ажиллаж байна.

 

Бид сүүлийн  3 жилийн хугацаанд  нийлээд ажлуудыг  хийлээ.

 1. Мониторнг  үнэлгээний судалгаагаар     жил бүр    55 гаруй  аж ахуйн нэгж бйагууллага  дээжээ хамруулсаны  дотор  БУ-29,  БМҮ-ийн -24,   замын -2 компани хамрагдсан байна.
 2. Лабортарид жил бүр     500 гаруй   дээжийг    68    үзүүлэлтээр сорьцийг   шинжилгээнд  хамруулж   шинжилгээний  үр дүнг боловсруулан олгосон.
 3.  Жилд төмөр бетон хийцийн цутгалтын төрөл бүрийн бетоны 460-аад,  дүүргэгч материал, цемент,  хөнгөн бетон, хөөсөн полистроль,  явган замын хавтан,  бордюр,  бетонон  даацын тоосго, гулдмай, ердийн улаан тоосгоны нийт 70 гаруй  дээжийг  шинжилгээнд хамруулсан байна.
 4. Стандартаар   9 төрлийн  багцалсан  материал бүтээгдэхүүний сорьцод   стандартын дагуу  93  үзүүлэлтээр    стандарт шинжилгээ хийгдэхээс  68 үзүүлэлтээр  хийгдэж байна.   Энэ нь тухайн хамрагдаж байгаа материал,  түүхий эдийн   стандартаар  хийгдвэл  зохих үзүүлэлтийн 73,1 % -ийг эзэлж байна.
 5. 2014 онд  шинжилгээнд хамрагдсан дээжийн  26,8% нь стандартын шаардлага хангаагүй үзүүлэлттэй байсан  бол  2015 онд  4,8% болж буурсан,  2016 онд 79,6%  хангасан үзүүлэлттэй гарсан байна.

Энэ нь   барилга  угсралтанд  нийлүүлэгдэж буй материалын чанар дээшилж,  аж ахуйн нэгж байгууллага  өөрийн үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн,  худалдан авч байгаа  түүхий эд,  материал, бүтээгдэхүүний чанар сайжирч, хөндлөнгийн хяналт сайжирч  байгаа  гол үзүүлэлт  болж байна.

 1. Лабораторид    төрөл бүрийн  бетон,   дүүрэгч материалуудаас  гадна   орон нутагт  үйлдвэрлэгдэж  буй 3 төрлийн зориулалт бүхий  хөөсөн полистрол хамрагдан,   барилга угсралтын гадна дотор пасад, дулаалгын  хөөсөн полистролийн   сорилт туршилтыг хийж   чанарыг тогтоодог болсон.
 1. Мөн цэвэр ба бохир усны хоолойны  (PVC)  чанарын үзүүлэлтүүдийг үздэг болсон.
 2. Лабораторид хөтлөгддөг   стандарт ажиллагааны  болон техникийн   8-9 төрлийн журналыг хөтлөж бүртгэлийг  хийж  баталгаажуулан лабораторийн үйл ажиллагааг  хэвийн тогтмолжуулж байна. 

 

 1. Захиалагчийн хяналтанд хамрагдаж  буй  улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалттай барилга байгууламжийн үе шатны   бетоны цутгалтын  үед хийгдэх  дээжид  хяналт тавих зорилгоор  лабораторийн  шинжээчийг   барилга угсралт дээр  бетон зуурмагийн  хөдөлгөөнт чанар болоод бат бэхийг тодорхойлох   дээжийг газар дээр нь  авч  чанарыг тодорхойлж  хамтран ажиллаж байна.
 1.  2017 онд  тоног  төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн баталгаажилтыг хийлгэж  хэвийн ажиллах нөхцлийг хангаж ажиллаа.
 2. 2017 онд лабораторийн шинэ байртай болж, нөхцөл сайжран лабораторийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг шилжүүлэн байршуулж,  суурьлуулан тохиргоо үйлчилгээг хийж, баталгаажуулж хэвийн ажиллагаанд оруулсан.     
 3. Техникийн журналууд хөтлөгдсөн.
 4. Барилгын тухай хуулийн 11.1 заалтын дагуу 

“Бетон зуурмагийн үйлдвэрүүд нь өөрийн  үйлдвэрлэлийн дэргэд  бүтээгдэхүүний анхан шатны  үзүүлэлтүүдийг үзэх  лабораторитой байна”  гэсэн  заалтын  дагуу 5 –н  үйлдвэр өөрийн өдөр тутамын бүтээгдэхүүний шинж чанарыг  үздэг лабораторитой болж,  цаашид хэрхэн ажиллах талаар хамтран  ажиллаж байна.

 1.  3-н аж ахуй  нэгж байгуулагын бетон зуурмагийн үйлдвэрийн  лаборантыг дагалдангаар сургаж, дадлагажуулсан.

 

 1. Барилгын сорилт шинжилгээний лабораторид  шаардагдах норм, дүрэм, турших аргын стандартуудыг судлаж, шинээр орсон нэмэлт заалтуудыг   судлан,  үйл ажиллагаанд мөрдөн ажиллаж, харилцагч нарт  танилцуулан судлуулж  байна.
 2. Лабораторийн дотоод хяналтыг сайжруулахын тулд  лабораторын  үйл ажиллагаанд хөтлөгдөх стандарт ажиллагааны заавар журмыг мөрдөн ажиллаж байна.
 3.  Барилгын материалын   үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг   БХТ, БМҮХолбоотой  хамтран чанарын баталгаажуулалт, тохирлын үнэлгээнд хамруулж   сертификацжуулж байна.

     Барилгын материалын сорилт шинжилгээний    лаборатори нь Газрын Харилцаа, Барилга, Хот Байгуулалтын Газрын бүтцэд харъяалагдан  ажилладаг.

     Лабораторийн эрх барих дээд албан тушаалтан нь ГХБХБГ-ын дарга Д.Цолмон, Чанарын удирдлагын ажилтанаар  лабораторийн эрхлэгч, чанарын менежер Б.Тунгалагтуяа,  лабораторийн шинжээч  Ш.Дэмбэрэлсүрэн  нар ажиллаж байна.

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторид хийгдэж буй ажлын  хүрээний тодорхойлолт

Сорилтын төрөл

Шинжлэгдэх бүтээгдэхүүн объектийн жагсаалт

Тодорхойлогдох үзүүлэлт шинж чанар, тэдгээрийн утгын хязгаар, алдааны нарийвчлал

Сорилт туршилтын арга аргачлалын нарийвчлалын нарматив, техникийн баримт бичгийн жагсаалт.

1

2

3

4

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

 

Хайрга, дайрга-16

 • Ширхэгийн бүрэлдхүүн
 • Буталагдсан хэсэг
 • Тоос шаварлаг  холльцын хэмжээ
 • Бүхэл шаврын хэмжээ
 • Нимгэн үзүүрлэг хэсэг
 • Бутрамхай чанар
 • Оргоник хольц
 • Нягт
 • Ширхэгийн дундаж нягт
 • Сүвэрхэгжилт
 • Асгаасны нягт
 • Ширхэг хоорондын зай
 • Ус шингээлт
 • Чийглэг
 • Хүйтэн тэсвэрлэлт
 • Хайрганд агуулагдах элс

 

 

 

MNS 2998: 2009

MNS AASHTOM 43: 2002

 

MNS 0346:2000

MNS 2105: 2009

 

 

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

 

Элс-11

 • Элсэнд агуулагдах хайрга
 • Ширхэгийн бүрэлдхүүн
 • Ширхэгийн модуль
 • Бүхэл шавар
 • Тоос шорооны хольц
 • Органик хольц
 •  Нягт
 • Асгаасан нягт
 • Ширхэг хоорондын зай
 • Чийглэг
 • Хүйтэн тэсвэрлэлт

 

 

 

MNS 2916 :2014

MNS 0392: 2014

 

 

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

 

Цемент-9

 • Хэвийн өтгөроөлтөнд тохирох ус
 • Нягт
 • Барьцалдаж эхэлэх дуусах хугацаа
 • Хувийн гадаргуу
 • Нунатаглалт
 • Эзэлхүүний жигд өөрчлөлт
 • Гулзайлтын бат бэх
 • Шахалтын бат бэх
 • Ус тэсвэрлэлт

 

 

 

 

 

MNS 0976 :2008

MNS 0974: 2008

MNS 2105:2000

MNS 5875: 2008

MNS 3091: 2008

 

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

 

Бетон хольц-7

 • Бетон зуурмагийн хөдөлгөөнт чанар
 • Бетон зуурмагийн аргуун чанар
 • Нягт
 • Бетон зуурмагийн агаарын агууламж
 • Температур
 • Бат бэх
 • Хүйтэн тэсвэрлэлт

 

MNS 1170:2009

MNS ASTM C 231: 2005

MNS ASTM C 173: 2005

MNS ASTM C 138: 2005

MNS ASHTO D724: 2003

MNS 2105: 2000

MNS 1918: 1985

MNS 2803: 2004

MNS ASTM C143: 2005

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

 

Бетон -6

 • Шахалтын бат бэх
 • Хувийн жин
 • Ус шингээлт
 • Хүйтэн тэсвэрлэлт
 • Гулзайлтын үеийн суналт
 • Тэнхлэгийн үеийн суналт

 

 

MNS 1272:1999

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

 

Барилгын зуурмаг-6

 • Хөдөлгөөнт чанар
 • Шахалтын бат бэх
 • Эзэлхүүн жин
 • Чийглэг
 • Ус шингээлт
 • Хүйтэн тэсвэрлэлт

 

MNS 2120:1999

MNS 1170:1999

MNS 1185:1998

MNS 3821:1985

 

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

 

Сийрмэг бетон-7

 • Нягт
 • Чийг
 • Эзэлхүүн жин
 • Ус шингээлт
 • Сүвэрхэгжилт
 • Хүйтэн тэсвэрлэлт
 • Шахалтын бат бэх

 

 

MNS 1521:1986

MNS 0831:2001

 

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

Хүнд бетон-1

 • Бат бэх (Үл эвдэх аргаар)

 

 

MNS ISO 1920-7:2006

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

 

Хана өнгөлгөөний материал-5

 • Нягт (Эзэлхүүн жин)
 • Ус шингээлт
 •  Хүйтэн тэсвэрлэлт
 • Шахалтын бат бэх
 • Гулзайлтын бат бэх

MNS 2915:1980

MNS 0983:1980

MNS 0982:1980

MNS 6087:2010

MNS 3835:2010

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

 

Керамик хавтанцар-8

 • Урт, өргөн, зузааны зөүү
 • Булангийн эмтрэл
 • Өнцгийн ташуу
 • Ус шингээлт
 • Гулзайлтын бат бэх
 • Дулааны хэлбэлзлийн даац
 • Хүйтэн тэсвэрлэлт
 • Үрэлтийн хорогдол

 

 

MNS 4092:2004

MNS 0699:1999

MNS 2915:1980

MNS 0983:1980

MNS 0982:1980

MNS 0239:2004

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

 

Керамик тоосго ба гулдмай-6

 • Хэв гажилт, урт, өргөн, зузаан
 • Ус шингээлт
 • Хүйтэн тэсвэрлэлт
 • Шахалтын бат бэх
 • Гулзайлтын бат бэх
 • Эзэлхүүн жин (Нягт)

 

MNS 0138:2010

MNS 3835:2010

MNS 5610:2006

MNS 0983:1980

MNS 0982:1980

MNS 6051:2009

MNS 2513:1999

MNS 2915:1980

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

 

Хөөсөн полистрол хавтан-5

 • Чийг
 • Шахалтын бат бэх
 • Гулзайлтын бат бэх
 • Өөрөө шатах хугацаа
 • Ус шингээлт

 

 

 

MNS 13163:2011

 

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

 

Эрдэс хөвөн-5

 • Чийг
 • шахалтын бат бэх
 • Ус шингээлт
 • Дулаан дамжуулалтын итгэлцүүр
 • Органик хольц

 

 

MNS 13165:2011

 

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

Сендвич хавтан-4

 • Төмрийн зузаан
 • Хавтгайлжийн зузаан
 • Гулзайлтын бат бэх
 • 1м2 материалын  жин

MNS 6227:2010

 

Барилгын материал.

Физик механик туршилт

Хуванцар хоолой-3

 

Бүгд - 101-93

 • Шахалтын бат бэх
 • Ханын зузаан
 • Уусмалд идэгдэх байдал

MNS 5544:2005

MNS ISO 8772:2008

 

2014,  2015, 2016  онд хийгдсэн  шинжилгээний мониторнг үнэлгээний судалгаа

 

дд

Хийгдсэн шинжилгээний  нэр төрөл

2014он

2015 он

2016 он

 

2017 он  эхний хагас жил

1

Цемент

10

4

3

1

2

Элс

16

8

4

3

3

Хайрга, дайрга

13

9

5

4

4

Бетонон шоо (Бат бэх)

439

464

497

128

5

Бетоны орц тогтоох

0

1

0

0

6

Хөнгөн бетон

3

5

2

3

7

Хөөсөн полистрол  хавтан

2

6

0

2

8

Явган замын хавтан, бордюр,  Авто замын бордюр, эко хавтан

8

10

6

8

9

Бетон блок тоосго, гулдмайн шинжилгээ

12

4

6

2

10

Ердийн улаан тоосго

3

1

3

0

 

Нийт дүн

506

512

527

151

Барилгын сорилт шинжилгээний лабораторид  ирүүлэх сорьцуудын   стандарт хэмжээ.

дд

Дээжийн нэр

Дээжийн хэмжээ кг

Тоо ширхэг

1

Элс

10

0

2

Хайрга 5-10 мм

20

0

3

Хайрга 10-20мм

20

0

4

Хайрга 20-40мм

20

0

5

Бетоны орцын норм:

   зөвхөн нэг маркын бетоны найрлага  тогтооход шаардлагатай дээжийн хэмжээ

10 удаагийн давтан тогтоох

Шаардагдах орцын материалууд

6

Элс

50

0

7

Хайрга 5-10 мм

50

0

8

Хайрга 10-20мм

50

0

9

Хайрга 20-40мм

50

0

10

Цемент (Дэлгэрэнгүй)

50

0

11

Ердийн цул тоосго

0

15

12

Өнгөлгөөний тоосго

0

15

13

Нүхтэй тоосго

0

20

14

Царууц тоосго

0

15

15

Нүхтэй бетон тоосго

0

0

16

Цемент

15

0

17

Бетон шоо

Бетон шоо 300 хүртэл марк  /10х10/

0

Бетон шоо 300-500 хүртэл  марк /10х10/

0

Бетон шоо 500-аас дээш марк  /10х10/

0

Бетон шоо 300 марк хүртэл марк / 15х15/

0

Бетон шоо 300-500  хүртэл марк   /15х15/

0

Бетоны марк 500 -аас дээш марк  /15х15/

0

Бетон цлиндр 100мм

0

Бетоны найрлага

0

0

Бетоны хольц агаар агуулалт

Стандарт багаж ашиглах

0

Бетоны хольцын хлорын ионы агууламж

0

0

Конусын суулт /барилга дээр/  тодорхойлох

Стандарт багаж ашиглах

Хөдөлгөөнт багаж

 

 

 
  Лабораторийн дээж хүлээн авах өрөө   (Туслах өрөө)

 

 

  

 
  Лабораторийн бетон дүүргэгч материалын үндсэн өрөө (шинжээчийн өрөө)

 

 

          

 Бетон дүүргэгч материалын шинжилгээний өрөө  (Шинжилгээний хэсэг)   

IMG_0669.jpg            

Галын буланТуслах материал, багаж хэрэгслийн өрөө                                                                                           

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНД АШИГЛАГДАЖ БУЙ ГОЛЛОХ  БАГАЖ,   ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

               

       
  Лабораторид  төрөл бүрийн бетон,  дүүргэгч материалуудаас гадна  орон нутагт үйлдвэрлэгдэж буй хөнгөн бетон, барилга угсралтын гадна дотор пасадны хөөсөн полистролийн  сорилт туршилтыг хийж  чанарыг тогтоодог болсон.         (3 төрлийн жин хэмжүүр ашигладаг)   Барилгын бетоны төрлийн бүтээгдэхүүнүүдийн гол чанарын үзүүлэлт болох  бат бэхийг YE-2000C маркийн шахалтын пресс ашиглан тодорхойлж байна.

 

 

 

 

 

                     

Элс хайрганы  нягт тодорхойлж байна.(Уурын   банн)                 Ле Шателье шинжилгээний багажийг ашиглан цементийн шинж чанарыг 

                                                                                                                                                                                           тодорхойлж  байна              

             

Text Box: Лабораторийн физик шинжилгээнд  T1346/2001 маркийн хатаах шүүгээг шинжилгээнд   ашиглаж  байна.

Text Box: Усан банн ашиглан цементийн барьцалдаж эхлэх, дуусах хугацааг тодорхойлж байна. 
 (Усан  банн)
                                                                    

Text Box: Төрөл бүрийн маркийн бетоны орцыг тогтоодог боллоо. 
(Лабораторийн зуурагч  V-3л)
Text Box: Бетоны дүүрэгч материалын 9 төрлийн физик шинж чанаруудыг тодорхойлж  байна.   (Дүүргэгч материалын стандартын шигшүүр)

      

                                              

          

 

Text Box: ШтанканцеркульText Box: Лабораторийн хөргүүр        SNV85564.JPG

  

      

Text Box: Хөдөлгөөнт багаж: 
  Шаардлагатай тохиолдолд барилгын объект болон угсралтын талбайд  бетоны  бат бэх болоод арматурын байршлыг газар дээр нь тодорхойлно. 
                       -DT-100 маркийн бетоны бат бэх тодорхойлогч алх 
                      -Арматурын байршил тогтоож, тодорхойлогч ком багаж
 

 

    

 

 

 

 

                      

Text Box: Гар ажиллагаатай викийн багажText Box: Хайрга дайрганы бат бэх үзэх цдлиндр багажText Box: Бетон зуурмагийн конусын суулт тодорхойлогч багаж                                   

 

 

                                                                                                                     

 

         

 

 

       
  Text Box: Аргуун бетоны хөдөлгөөнт чанар тодорхойлогч багаж   Text Box: Бетоны агаарын агууламж тодорхойлогч багаж

 

 

 

 

 

 

         

 

       
  Text Box: Хайрга дайрганы эзэлхүүн жин тодорхойлогч багаж
    Text Box: Лабораторийн доргиурт ширээ

 

 

 

 

 

 

 

          

 

       
  Text Box: Гар ажиллагаатай доргиур   Text Box: Ле шателье шинжилгээний багаж

 

 

 

 

 

 

    

Text Box: 3-н төрлийн электрон жингүүд 

 

 

 

 

     

 

       
  Text Box: Керамик болон бетоны стандарт хэвүүд   Text Box: Цементийн стандарт шигшүүр

 

 

 

                                

 

 

 

      

 

Text Box: Сорилт туршилтанд шаардагдах хэмжих , багаж , төхөөрөмжүүд 

 

 

 

 

СОРЬЦ ДЭЭЖИЙГ СТАНДАРТЫН ДАГУУ ШИНЖИЛГЭЭНД  БЭЛТГЭСЭН БАЙДАЛ

         

 

 

         

 

 

         

 

 

           

 

 

Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР