Мэргэжилтнүүдийн албан тушаал, өрөө, утасны дугаар

Овог , Нэр

Албан тушаал

Ажлын утас

Өрөөний №

1.

Д.Цолмон

Газрын дарга

70352609

101а

2.

Ч.Энхболд

Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга

70357916

101б

3.

Б.Одбаатар

Хот байгуулалтын хэлтсийн дарга

70357916

101б

4.

Б.Ариунцэцэг

Ахлах нягтлан бодогч

70357917

101в

5.

Н.Эрдэнэзул

Дотоод ажил, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

70357917

101а

6.

Г.Булгамаа

Газрын төлбөр, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70357915

101

7.

Г.Батгэрэл

Геодези, зураг зүй хариуцсан мэргэжилтэн

70357915

101

8.

С.Нямжав

Газар өмчлөл, газрын татвар хариуцсан мэргэжилтэн

70357915

101

9.

Д.Баярзол

Газрын улсын бүртгэл, барьцаа хариуцсан мэргэжилтэн

70357915

101

10.

Б.Бүрэн-Эрдэнэ

Газрын мониторинг, хянан баталгаа, дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэн

70357915

 

11.

Д.Жавхлантөгс

Архив, мэдээллийн технологийн ажилтан

70357917

101в

12.

Г.Буянхүү

Хот төлөвлөлт, зураг төсөл хариуцсан мэргэжилтэн

70357915

101

13.

Д.Болдбаяр

Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

70357915

101

14

Р.Галбаатар

Барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

70357915

101

15.

Б.Тунгалагтуяа

Барилгын материал, материалын үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн

70357915

101

16.

Ш.Дэмбэрэлсүрэн 

Лабораторийн шинжээч

70359448

 
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР