7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2019-11-11

ОРХОН АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 11 САРЫН 04-С 08-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН ЦАХИМ АЖЛЫН СУДАЛГАА


 • Газар эзэмших  эрхээ баталгаажуулах, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлж авсан, газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ шинэчлүүлэх хүсэлт гаргасан 9 иргэн, 4 аж ахуйн нэгжийн нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулан дундын мэдээллийн санд оруулж газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бичиж олгоод байна.

 • Зурган мэдээлэл авахыг хүссэн 42 иргэнд кадастрын мэдээллийн сангийн зургаар үйлчилсэн.
 • 12 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийг олгон УБХ-т бүртгүүлж гэрчилгээ авах талаар зөвлөгөө өгсөн.
 • 12 иргэнд хянан баталгааны дүгнэлт олгосон
 • Бусад орон нутагт газар өмчилж авах хүсэлтэй 2 иргэнд лавлагаагаар үйлчилсэн
 • Орхон аймгийн хэмжээнд хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, газрын хянан баталгаа, мониторингийн ажилд суурь мэдээлэл бий болгох зорилгоор Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2017 оны А/268 дугаар тушаалаар батлагдсан “Бэлчээрийн экологийн чадавхийг зураглах заавар”, бэлчээрийн холбогдолтой судалгаа, баримт, материал болон бусад мэдээ, мэдээллийг үндэслэн ArcGIS Pro програм хангамж ашиглан аймгийн 2019 оны бэлчээрийн экологийн чадавхийн зургийг хийж гүйцэтгэн Газар зохион байгуулалт, геодези, зурагзүйн газарт хүргүүллээ.

 • Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэгдээгүй 25 нэгж талбарын мэдээллийг хувийн хэрэгтэй тулган мэдээллийн санд бүртгэж нөхөн бүрдүүлэлт хийлээ.
 • Газрын биржийн цахим систем болох MLE.mn сайтад Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчилсөн газраа худалдсан 4 ш,гараашын-1 зах зээлийн үнийн мэдээг бүртгээд байна.
 •  Газрын тухай хууль тогтоомжид нийцүүлэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ барьцаалахыг хүссэн 6 иргэн, аж нэгжийн барьцааны гэрээг  Газрын биржийн цахим системд бүртгэв.
 •  Кадастрын мэдээллийн сангаас 12 иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад зурган мэдээллээр үйлчилсэн.
 •  Газар эзэмших эрхээ баталгаажуулах, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлж авсан, газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ шинэчлүүлэх хүсэлт гаргасан 5 иргэн, 3 аж ахуйн нэгжийн нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулан дундын мэдээллийн санд оруулж улсын бүртгэлийн дугаар авахаар илгээсэн.
 • “Огторгуйн Урсгал”ХХК-ны бетон шооны М350 маркийн 28 хоногтой-1 дээж,
 • “Хунан Индастриал Эгүйпмент Инсталэйшн”ХХК-ны бетон шооны М-400 маркийн 28 хоногийн -2 дээж,
 • “Кенжикү”ХХК-ны бетон шооны М-100 маркийн 28 хногтой -1 дээж
 • “Принцесс Озеро”ХХК-ны бетон шооны М-250 маркийн 14хоногтой-3 дээж,
 • “Мастер Инженеринг”ХХК-ны бетон шооны М-250 маркийн 28 хоногтой-1 дээж
 • ●       “ХББЗА”ОНӨҮГ-ын  хяналтын ЯЗХ-2дээж, замын хашлага-1 дээж

  ●       “Грийт стар”ХХК-ны бетон шооны М-250 маркийн 28 хоногтой-3 дээж

  ●       “Жам”ХХК-ны бетон шооны М-250 маркийн 28 хоногтой-2 дээж

  ●       “Хөх тавилан”ХХК_ны бетон шооны М-250 маркйн 28 хоногтой-2 дээж

  ●       “Буд трейд ”ХХК-ны бетон шооны М-250 маркийн 28 хоногтой-2 дээж

  ●       “Заг Инженеринг”ХХК-ны бетон шооны М-250 маркийн 28 хоногтой -18 дээж М-400 маркийн 28 хоногтой-4 дээж, М150 маркийн 28 хоногтой-3 дээж

  ●       “Катод гал”ХХК-ны бетон шооны М-250 маркийн 28 хоногтой-1 дээж

  ●        “ОТК”ХХК-ны бетон шооны М-400 маркийн 28 хоногтой-2 дээж, М-250 маркийн 28 хоногтой-1 дээж

   “Конкрете бетон хийц”ХХК-ны бетон шооны М-250 маркийн 28 хоногтой-2 дээж М-350 маркийн 28 хоногтой-2 дээж,  М-300 маркийн  1 дээжинд шинжилгээг хийж, сорилтын үр дүнг боловсруулав. 
 • ●       4 дүгээр сургуулийн урлаг заалны засварын ажлын хурлын тэмдэглэл, улсын комиссын актыг бичиж хүргүүлсэн.

  ●       2016-2019 онд ГХБХБГазрын хяналт хийгдэж ашиглалтад орсон барилга байгууламжийн судалгааг Барилгын хөгжлийн төвд цахимаар хүргүүлсэн.

  ●       Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 26-ний өдрийн А/658 захирамжаар байгуулагдсан ХБИргэдийн орчны дэд бүтцийг сайжруулах зорилгоор байгуулагдсан ажлын хэсгийн хуралд суусан.

  Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн веб хувилбарыг туршиж сургууль 5, цэцэрлэгийн 6 мэдээллийг хүснэгтийн дагуу оруулаад байна.
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР