7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2019-10-28

ОРХОН АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 10 САРЫН 21-С 25-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН ЦАХИМ АЖЛЫН СУДАЛГАА

 • Өссөн дүнгээр газар эзэмшигч 196 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай 710892516 төгрөгийн газрын төлбөрийн акт үйлдлээ.
 •  LM программ хангамжид бүртгэгдсэн иргэд, ААНБ-ын газрын төлбөрийг бодуулах, шалгах, нэгж талбар бүрийг ГТМ-2 тайлантай тулган баталгаажуулах ажлыг хийж, зөрүүтэй нэгж талбар бүрийн судалгааг гаргаж нийт 596 иргэн ААНБ-ыг бүртгэв.
 • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ бусдад шилжүүлэхийг хүссэн 9 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн өргөдөл хүсэлт, холбогдох материалыг хүлээн авч Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулаад байна.
 • Газар эзэмших эрхээ баталгаажуулах, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлж авсан, газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ шинэчлүүлэх хүсэлт гаргасан 2 иргэн, 1 байгууллага,  75 аж ахуйн нэгжийн нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулан дундын мэдээллийн санд оруулаад байна.
 • Зурган мэдээлэл авахыг хүссэн 45 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын мэдээллийн сангийн зургаар үйлчилсэн.

  ·         11 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийг олгон УБХ-т бүртгүүлж гэрчилгээ авах талаар зөвлөгөө өгсөн.

  ·         11 иргэнд хянан баталгааны дүгнэлт олгосон.

  ·         Бусад орон нутагт газар өмчилж авах хүсэлтэй 1 иргэнд лавлагаагаар үйлчилсэн.

 • ·         Энэ 7 хоногт  68 иргэнд үйлчилгээ үзүүллээ

 • Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэгдээгүй 165 нэгж талбарын мэдээллийг хувийн хэрэгтэй тулган мэдээллийн санд бүртгэж нөхөн бүрдүүлэлт хийлээ.
 • Газрын биржийн цахим систем болох MLE.mn сайтад Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчилсөн газраа худалдсан 4 ш, орон сууцны-1 зах зээлийн үнийн мэдээг бүртгээд байна.
 • Газрын тухай хууль тогтоомжид нийцүүлэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ барьцаалахыг хүссэн 1 харъяалах банкинд албан бичгээр зөвшөөрөл олгож, 4 иргэн, аж нэгжийн барьцааны гэрээг Газрын биржийн цахим системд бүртгэв.
 • Кадастрын мэдээллийн сангаас 5 иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад  зурган мэдээллээр үйлчилсэн.
 • Газар эзэмших эрхээ баталгаажуулах, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлж авсан, газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ шинэчлүүлэх хүсэлт гаргасан 3 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулан дундын мэдээллийн санд оруулж улсын бүртгэлийн дугаар авахаар илгээсэн.
 • Мэргэжилтнүүдэд 35 хувийн хэрэг, 5 баримт бичгийг түр олгон ажилласан.
 • Даниста-од ХХК 50 хуудас бүхий хувийн хэргийг цахимжуулж, хуулбарлан  Орхон аймгийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд хүргүүлсэн.
 • ● Эрдэнэт Булган цахилгаан түгээх сүлжээний 140 нэгж талбар бүхий газар, 3 иргэний нийт    143-н 398 МВ материалыг цахимжуулсан.

  ● 139 иргэний хувийн хэрэгт баяжилт хийсэн.

  ●Иргэн төвтэй, төрийн үйлчилгээ нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцож 178 иргэнд мэдээ, мэдээлэл өгч ажилласан.

 • Эзэмшиж байгаа  хашааны газраа өмчилж авахыг хүссэн нийт 14 иргэний материалыг хүлээн авсан.
 • Улсын бүртгэлийн газарлуу Э дугаар авахаар 16 иргэний өргөдлийг явуулсан
 • Баян-Өндөр сумын Засаг даргын захирамжаар газар эзэмшүүлсэн 4 иргэнд газар эзэмшүүлэх эрхийн гэрчигээ бичиж, гэрээ байгуулж, газар эзэмших улсын бүртгэлд бүртгэсэн.
 • Өмчлөлийн мэргэжилтэнд 115 иргэний төслийн  материалыг өгсөн.
 • ●       Шинээр  баригдсан 3  барилга байгууламжийг ашиглалтад  хүлээн авах улсын комиссыг зохион байгуулж  ашиглалтад өгсөн.

  ●       Ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх хүсэлтийн дагуу 2 аж ахуйн материалыг судалж бүрдлийг хангуулж байна.

  ●       Ашиглалтанд өгөх хүсэлтийн дагуу 2 аж ахуйн материалыг судалж байна.

  ●       2 барилгад захиалгчийн хяналт хэрэгжүүлсэн

  Лабораторийн 18 дүгнэлтийг гаргаж зөвлөгөөгөөр хангасан.

 • “ОТК”ХХК-ны бетон шооны М-200 маркийн 28 хоногтой -1 дээж,
 • “Бако констракшн”ХХК-ны бетон шооны М-300 маркийн 14 хоногтой -2дээж,
 • “БСЭХ”ХХК-ны бетон шооны М-300 маркийн ууранд бэхжүүлсэн -2 дээж
 • “Мастер Инженеринг”ХХК-ны бетон шооны М-250 маркийн 28 хоногтой -1 дээж.
 • “Хунан Индастриал Экүйпмент Инсталэйшн”ХХК-ны бетон шооны  М-400 маркийн 28 хоногтой-1 дээж,  14 хоногтой-2 дээж, , М-500 маркийн 14 хоногтой-1 дээж, М-400 маркийн 7 хоногтой-1 дээж,
 • ГОК  “РСЦ” ТӨҮГ
 • Гэр хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу Наран багийн 1 иргэний газрыг зурагт шалгасан.
 • ГХГЗЗГазарт 2018 онд ашиглалтад орсон барилга байгууламжийн судалгааг гарган хүргүүлсэн.
 • Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн веб хувилбарт шилжих тохиргоог ГХГЗЗГазраас хийсэн.
 • Мэдээллийн сантай холбоотойгоор сургууль, цэцэрлэгийн мэдээллийг холбогдох байгууллагаас ирүүлж маягтын дагуу ирүүлж байна.

  ●                   2А хороололд газар эзэмшиж байгаа Сод-Өргөө ХХК, Номин констракшин архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, барилгажилтын төслийн зураг, хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөгдөж байгаа сургууль цэцэрлэгийн мэдээллийг аудитад хүргүүлсэн.

  Эрдэнэт хотын үерийн ус зайлуулах суваг, инженерийн шугам сүлжээний чадавхийг сайжруулах төслийн хуралд суусан.  
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР