7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2019-10-07

ОРХОН АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 09 САРЫН 30-С 10 САРЫН 04-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН ЦАХИМ АЖЛЫН СУДАЛГАА


 • Газрын төлбөрийн 9-р сарын тайланг гаргав. Орон нутгийн төсөвт 13458760288 төгрөгийн газрын төлбөрийн орлого орсон байна.
 • ЛМ программ хангамжид бүртгэсэн иргэн, ААНБ-уудын газрын төлбөрийг нэг бүрчлэн тулган шалгах, төлбөр бодуулах  ажлыг хийж байна.
 • Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын кадастрын 9 ш зураг, гүйцэтгэлийн зураг 3 зураглалыг шалгаж үзсэн
 • Жаргалант сумын ногооны талбай хэмжилт зураглалын ажил хийсэн.
 • Байнгын ажиллагаатай суурин станцын тасалдлыг үзэж шалгасан. 
 • Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газраас зохион байгуулсан аймгуудын ГХБХБГ-ын Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан “Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлийг Лэнд менежер программд оруулах, бүртгэл хийх” сургалтанд хамрагдлаа.
 • Газар эзэмших эрхээ баталгаажуулах, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлж авсан, газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ шинэчлүүлэх хүсэлт гаргасан 14 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулан дундын мэдээллийн санд оруулж газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бичиж олгоод байна.
 • Зурган мэдээлэл авахыг хүссэн 40 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын мэдээллийн сангийн зургаар үйлчилсэн.
 • 12 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийг олгон УБХ-т бүртгүүлж гэрчилгээ авах талаар зөвлөгөө өгсөн.
 • 12 иргэнд хянан баталгааны дүгнэлт олгосон.
 • Бусад орон нутагт газар өмчилж авах хүсэлтэй 2 иргэнд лавлагаагаар үйлчилсэн.
 • Зурган мэдээлэл авахыг хүссэн 40 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын мэдээллийн сангийн зургаар үйлчилсэн.
 • 12 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийг олгон УБХ-т бүртгүүлж гэрчилгээ авах талаар зөвлөгөө өгсөн.
 • 12 иргэнд хянан баталгааны дүгнэлт олгосон.
 • Бусад орон нутагт газар өмчилж авах хүсэлтэй 2 иргэнд лавлагаагаар үйлчилсэн.
 • Жаргалант суманд газар эзэмшигч 2 аж ахуйн нэгжийн 4 нэгж талбар 6 иргэний 8 нэгж талбарыг улсын бүртгэлд бүртгүүлж шинээр гэрчилгээ бичин гэрээ байгууллаа.
 • Жаргалант сумын Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдан суманд өрхийн тариалан эрхлэгч иргэдийн ургац хураалтын мэдээ болон газрын хяналт бүртгэлийн ажлыг газар дээр нь очиж хийж гүйцэтгэв. Гүйцэтгэлийн тайлан гаргаж Засаг даргад танилцуулав.
 • Өвөлжөөний газрын маргаантай 2 иргэний маргааныг газар дээр нь очиж харилцан шийдэлд хүрэв. Мөн ойн санд зөвшөөрөлгүй өвөлжөө барьсан 2 иргэнд мэдэгдэл хүргүүлэн албадан буулгахаар ажлын хэсэг байгуулаад байна.
 • Бэлчээрийн газрыг фото мониторингийн аргаар үнэлэх ажлын тайланг гаргаж холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлэв.
 • Байгууллагын www.orkhon.gazar.gov.mn цахим хуудсаар  2019 оны 09 сарын 23-с 27-ны өдрүүдэд хийсэн ажлын мэдээ, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажлын явцтай танилцсан мэдээллийг байршуулж иргэд олон нийтэд хүргэсэн.
 • Мэргэжилтнүүдэд 23 хувийн хэрэг, 6 баримт бичгийг  түр олгон ажилласан.
 • 16 иргэний 40 МВ  материалыг цахимжуулсан.
 • 110 иргэний хувийн хэрэгт баяжилт хийсэн.
 • 2019.06.01-10.01-ны хүртэл хугацааны архивын тайланг гаргасан.
 • 16-р сургуулийн спорт заалны барилгад БХТ-ийн хяналтын инженерүүдийн хамт захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан.
 • БОЭТ-ийн нян судлалын лаборатори, хог хаягдлын барилга зэрэг  ашиглалтанд орох барилгуудад урьдчилсан хяналт хэрэгжүүлж, комисс ажиллуулахаар төлөвлөж, бүрэлдхүүнийг  батлуулсан.
 • 3-н аж ахуй  нэгжийн ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх хүсэлтийн дагуу материалыг судлаж иж бүрдлийг хангуулж байна.
 • 4-н аж ахуй нэгжийн барилга ашиглалтанд оруулах хүсэлтийг судалж, материалын иж бүрдлийг хангуулж байна.
 • 2  ашиглалтанд орсон барилгын,   барилга хүлээн авах комиссын акт, протоколийг  бичиж  холбогдох бичиг баримтын иж бүрдлийг хангаж байна.
 • 15-н аж ахуй нэгжийн  58 дээжийг шинжилгээнд хамруулж дүгнэлтүүдийг  олгож зөвлөгөө зөвлөмжөөр хангасан.
 • Томоохон төсөл хэрэгжүүлэгч Орхон аймгийн ДЦС-ийн өргөтгөлийн барилга, Булган аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн барилга, ЦТС-ийн оффисийн барилга,  Орхон аймгийн Гаалийн барилга, Жаргалант сумын эмнэлэгийн барилга, Цагдаагийн барилга,   ГОК Гардений орон сууцны барилга, Эрдэнэ багийн төвийн  байрын барилга, 16-р сургуулийн спорт заалны өргөтгөлийн барилгын дүүргэгч  материалууд, хөөсөн полистрол хавтан, ханын өргийн тоосго, бетон хийц эдэлхүүний дээжүүд хамрагдсан байна.
 • Шинжилгээний төлбөрийн  тооцоог хийсэн.
 • 16-р сургуулийн спорт заалны барилгад БХТ-ийн хяналтын инженерүүдийн хамт захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан.
 • БОЭТ-ийн нян судлалын лаборатори, хог хаягдлын барилга зэрэг  ашиглалтанд орох барилгуудад урьдчилсан хяналт хэрэгжүүлж, комисс ажиллуулахаар төлөвлөж, бүрэлдхүүнийг  батлуулсан.
 • 3-н аж ахуй  нэгжийн ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх хүсэлтийн дагуу материалыг судлаж иж бүрдлийг хангуулж байна.
 • 4-н аж ахуй нэгжийн барилга ашиглалтанд оруулах хүсэлтийг судалж, материалын иж бүрдлийг хангуулж байна.
 • 2  ашиглалтанд орсон барилгын,   барилга хүлээн авах комиссын акт, протоколийг  бичиж  холбогдох бичиг баримтын иж бүрдлийг хангаж байна.
 • 15-н аж ахуй нэгжийн  58 дээжийг шинжилгээнд хамруулж дүгнэлтүүдийг  олгож зөвлөгөө зөвлөмжөөр хангасан.
 • Томоохон төсөл хэрэгжүүлэгч Орхон аймгийн ДЦС-ийн өргөтгөлийн барилга, Булган аймгийн цэвэрлэх байгууламжийн барилга, ЦТС-ийн оффисийн барилга,  Орхон аймгийн Гаалийн барилга, Жаргалант сумын эмнэлэгийн барилга, Цагдаагийн барилга,   ГОК Гардений орон сууцны барилга, Эрдэнэ багийн төвийн  байрын барилга, 16-р сургуулийн спорт заалны өргөтгөлийн барилгын дүүргэгч  материалууд, хөөсөн полистрол хавтан, ханын өргийн тоосго, бетон хийц эдэлхүүний дээжүүд хамрагдсан байна.
 • Шинжилгээний төлбөрийн  тооцоог хийсэн.
 • “Дэлт хошуу”ХХК-ны дайрга/5-10мм, 10-20мм/-1дээж
 • “Зун-рун”ХХК-ны ердийнцул тоосго-1 дээж,
 • “Алист констракшн”ХХК-ны бетон шооны М-150 маркийн 14 хоногтой -1 дээж, М-250 маркийн-7 хоногтой-1 дээжинд  дээжинд шинжилгээг хийж, сорилтын үр дүнг боловсруулав
 • Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд материал бэлтгэсэн.
 • Дэлхийн банкны хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх “Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төсөл”-ийг хийж гүйцэтгэх зөвлөх үйлчилгээний байгууллагад сургууль, цэцэрлэг, нийгмийн барилга байгууламжийн мэдээллийг файлаар бэлтгэн хүргүүлсэн.
 • Барилга байгууламжийн байршлын схем 10 ш боловсруулсан.
 • “Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого боловсруулах төсөл” ажлын хүрээнд дэд бүтцийн асуудал хариуцсан Кавамура болон холбогдох мэргэжилтэнд байгууллагын бүтэц үйл ажиллагааны чиглэл, хотын хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн шугам сүлжээний мэдээллийг танилцуулах материалыг бэлдсэн.
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР