7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2019-09-02

ОРХОН АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 08 САРЫН 26-С 30-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН ЦАХИМ АЖЛЫН СУДАЛГАА


 • Газар эзэмших эрхээ баталгаажуулах, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлж авсан, газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ шинэчлүүлэх хүсэлт гаргасан 8 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулан дундын мэдээллийн санд оруулж газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бичиж олгоод байна.
 • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ бусдад барьцаалахыг хүссэн 1 аж ахуйн нэгж, 4 иргэн, барьцаанаас чөлөөлөхийг хүссэн 2 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч барьцаанаас чөлөөлсөн бүртгэл, барьцааны гэрээг бүртгээд байна.
 • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ бусдад шилжүүлэхийг хүссэн 6 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх тухай захирамжийн төсөл боловсруулан ХОХБТХ-т хүргүүлээд байна.
 • 2015 оноос хойш газар эзэмшсэн иргэн, аж ахуйн нэгжийн судалгааг гаргаад байна.  
 • 6 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийг олгон УБХ-т бүртгүүлж гэрчилгээ авах талаар зөвлөгөө өгсөн.
 • 6 иргэнд хянан баталгааны дүгнэлт олгосон.
 • Бусад орон нутагт газар өмчилж авах хүсэлтэй 3 иргэнд лавлагаагаар үйлчилсэн.
 • Зурган мэдээлэл авахыг хүссэн 30 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын мэдээллийн сангийн зургаар үйлчилсэн.
 • 2019 оны 08 сарын 19-с 23-ны өдрүүдэд хийсэн  ажлын мэдээг www.orkhon.gazar.gov.mn , www.facebook.com/erdenetgazar цахим хуудсанд байршуулж олон нийтэд мэдээлэл хүргэсэн.
 • газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал, газрын кадастрын мэдээллийн санд өөрчлөлт оруулахад бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг 100 ширхэгийг хэвлэж иргэдэд  сурталчилсан
 • Мэргэжилтнүүдэд 5 хувийн хэрэг, 4 баримт бичгийг байгууллагын архиваас түр олгон ажилласан.
 • 3 иргэний 5.91 МВ материалыг цахимжуулсан.
 • 42 иргэний хувийн хэрэгт баяжилт хийсэн.
 • Архивын программд 2007 оны эргэлтийн цэг суулгасан акт, 2007-2009 оны ТАХ бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний мэдээ зэрэг 68,0 МВ материалыг цахимжуулсан.
 • 1 ААНБ-ийн тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой материалыг судлаж Монголын барилгын үндэсний ассоциацид  уламжилсан.
 • БХТ-ийн Захиалагчийн хяналтын инженерүүдтэй  хамтран 3-н ААНБ-д хяналт хийсэн.
 • Улсын хөрөнгө оруулалттай 3 ажилд очиж хяналт хэрэгжүүлж, удаашралтай ажлыг шуурхайлах арга хэмжээг авч хог хаягдлын барилгын хаягдлыг цуглуулах худгийн байршлыг мэргэжилийн байгууллагатай хамтран шийдвэрлэсэн.
 • Улсын болон Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажлын мэдээллийг бэлтгэсэн.
 • Лабораторийн  тоног төхөөрөмжийн  баталгаажилтын хугацаа дууссан тул хүсэлтийг хүргүүлсэн.
 • 1 ААНБ-ын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлийн материалыг судалж байна.
 • Бетоны цутгалтын 18, явган замын хавтангийн 3, ердийн улаан тоосгоны 1, явган замын хашлагын 1 бүгд 23 шинжилгээний дүгнэлтийг гаргаж зөвлөгөө зөвлөмжөөр хангасан.
 • (Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн албаны хяналтын 3 дээж хамрагдсан байна.)
 • "Ди Ти и Эм строй" ХХК-ны явган замын хавтан -2 дээж
 • "ХББЗА"-ОНӨҮГ-ын явган замын хавтан -1, явган замын хашлага -1 дээж, 3."Зэвт цамхаг" ХХК-ны явган замын хавтан -1
 • "Өлзий Хутагийн наран" ХХК-ны явган замын хавтан -1 дээжинд тус тус шинжилгээг хийж, сорилтын үр дүнг боловсруулав.
 • "Зун-Рун" ХХК-ны ердийн цул тоосго -1
 • "Одон-трейд" ХХК- ны бетонон тоосго -1, явган замын хашлага /шоогоор /-1 дээжинд шинжилгээг хийж, сорилтын үр дүнг боловсруулав.
 • "Мастер инженеринг" ХХК-ны бетон шоо М-250, 28 хоногтой-1, М-250, 14хоногтой-2, М-250, 7хоногтой-2
 • "ОТК" ХХК- ны бетон шоо М-250 28 хоногтой-3, М-300, 28 хоногтой-1, М-400, 28 хоногтой- 1,
 • "Шилэн цамхаг" ХХК-ны бетон шоо М-150, 28 хоногтой-1, М-200, 28 хоногтой-1, М-250, 28хоногтой -1,
 • “Сайхан- Хульж" ХХК-ны бетон шоо М-200, 14 хоногтой-1
 • "Эрдэнийн эзэд" Иргэдийн оролцоотой бүлэг бетон шоо М-200, 14 хоногтой-1
 • "Огторгуйн урсгал" ХХК-ны бетон шоо М-350, 7хоногтой-1
 • "АНЭРД" ХХК-ны бетон шоо М-250 28 хоногтой-2
 • "Ноён конкрит" ХХК-ны бетон шоо М-250, 28 хоногтой- 2, нийт 21 дээжинд шинжилгээг хийж, сорилтын үр дүнг боловсруулав.
 • Байршлын схем 1, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар 4 боловсруулан хүргүүлсэн.
 • Барилга байгууламжийн ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл 3 олгосон.
 • Яргуйт, Дэнж, Эрдэнэ багийн 8 иргэнд хашааны газар ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу байгаа эсэхийг шалгаж тэмдэглэгээ хийсэн.
 • Барилга байгууламжийн 1 ажлын зургийг хянан шалгаж зөвшилцсөн
 • Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд 2019 онд боловсруулагдсан байршлын схем, барилга байгууламжийн улаан шугам тавьсан актын дагуу гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд оруулах ажил хийгдэж байна.  
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР