7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2019-08-26

ОРХОН АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 08 САРЫН 19-С 23-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН ЦАХИМ АЖЛЫН СУДАЛГАА


 • Газар эзэмших эрхээ баталгаажуулах, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлж авсан, газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ шинэчлүүлэх хүсэлт гаргасан 7 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжийн нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулан дундын мэдээллийн санд оруулж газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бичиж олгоод байна.
 • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ бусдад барьцаалахыг хүссэн 1 аж ахуйн нэгж, 2 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч барьцааны гэрээг бүртгээд байна.
 • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ бусдад шилжүүлэхийг хүссэн 5 иргэний өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх тухай захирамжийн төсөл боловсруулан ХОХБТХ-т хүргүүлээд байна. 
 • 7 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийг олгон УБХ-т бүртгүүлж гэрчилгээ авах талаар зөвлөгөө өгсөн.
 • 7 иргэнд хянан баталгааны дүгнэлт олгосон.
 • Бусад орон нутагт газар өмчилж авах хүсэлтэй 1 иргэнд лавлагаагаар үйлчилсэн.
 • Зурган мэдээлэл авахыг хүссэн 40 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын мэдээллийн сангийн зургаар үйлчилсэн.
 • Мэргэжилтнүүдэд 3 хувийн хэрэг, 2  баримт бичгийг түр олгон ажилласан.
 • 10 иргэний 20.00  МВ  материалыг цахимжуулсан.
 • 96 иргэний хувийн хэрэгт баяжилт хийсэн
 • “Огторгуйн Урсгал”ХХК-ны бетон шооны М-350 маркийн 28 хоногтой-2 дээж, “Шилэн Цамхаг”ХХК-ны бетон шооны  М-250 маркийн 28 хоногтой-6 дээж, “Заг инженеринг”ХХК-ны бетон шооны М-250 маркийн 7 хоногтой-4 дээж, “Шинжүү”ХХК-ны бетон шооны М-250 маркийн 7 хоногтой-1 дээж, “Сайхан хульж”ХХК-ны бетон шооны М-200 маркийн 14 хоногтой-1 дээж, “Ээлт Өлгий”ХХК-ны бетон шооны М-300 маркийн 14 хоногтой-1дээж, “Мөнгөн саахуу”ХХК-ны   бетон шооны М-300маркийн 28 хоногтой-1 дээж,  Иргэн Батсүх бетон шооны М-250маркийн 7хоногтой-1 дээж, “Орхон тод од”ХХК-ны бетон шооны М-200 маркийн 14 хоногтой-2 дээж, “Рино инженеринг”ХХК-ны бетон шооны М-250 маркийн 7 хоногтой-1 дээж, , “Мөнгөн саахуу”ХХК-ны ЯЗХ-1 дээж, “Өрөг хийц”ХХК-ны бетон шооны М-250маркийн 28 хоногтой-1дээж, “Эрдэнэт Оргил”ХХК-ны бетон шооны М-250 маркийн 28 хоногтой-2 дээж, М-150 маркийн 28 хоногтой-1 дээж, М-200 маркийн 28 хоногтой -1 дээж, “Үржих Баян-Өндөр”ХХК-ны бетон шооны М-150 маркийн 14 хоногтой-1 дээжүүдэд шинжилгээ хийж, сорилтын үр дүнг боловсруулан олгосон.
 • “Ди ти и эм строй”ХХК-ны ЯЗХ-2 дээжид шинжилгээ хийгдэж байна●                   Барилгын тухай хуулийг дагалдан гарсан дүрэм, журмын биелэлтийг гаргаж хүргүүлсэн.
 • ●                   Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сангийн III улирлын тайланг гаргаж хүргүүлсэн.
 • ●                   Онцгой байдлын газраас зохион байгуулсан “Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй, тогтвортой, хөгжилтэй хотыг бий болгох нь” сургалтад хамрагдсан.
 • ●                   3 иргэнд барилга байгууламжийн зураг төслийг боловсруулах тухай зөвлөгөө өгсөн.
 • ●                   Барилга байгууламжийн 3 эх загвар зургийг хянан шалгаж 2 загвар зургийг зөвшөөрөлцөж 1 загвар зургийн бүрдэл дутуу учир буцаасан.
 •  Барилга байгууламжийн ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ хүссэн 4 хүсэлтийн 2 ажилд зөвшөөрөл олгож 2 баримт бичгийн бүрдэл дутуу учир буцаасан.
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР