7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2019-05-27

ОРХОН АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН
ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 05 САРЫН 20-С 24-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН ЦАХИМ АЖЛЫН СУДАЛГАА

 • Газар эзэмшигч 124 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай 549279619  төгрөгийн  газрын төлбөрийн  акт үйлдлээ.
 • Газрын төлбөрийн тайлангийн бүртгэлийг шинэчлэв.
 • Орхон аймаг, Булган аймгийн хилийн цэсийг тэмдэгжүүлэх ажлаар Булган аймагт ажиллаж эхний ээлжинд багана, тэмдэг хаягийн самбар хийх санал солилцсон.
 • Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийг судлаж газар дээр нь хяналтын хэмжилтийг 3 газарт хийсэн.
 • Газар доорх инженерийн шугам сүлжээний Цагаанчлуут багийн ил шугмыг далд хийсэн гүйцэтгэлийн зургийг шалгаж хүлээн авсан.
 • Булган аймаг манай аймагтай хиллэх хилийн цэсийн тоотууд дээр газар дээр нь үзлэг хийж хэмжилт хийх ажил хийгдсэн.  

 

 • Газар эзэмших эрхээ баталгаажуулах, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлж авсан, газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ шинэчлүүлэх хүсэлт гаргасан 13 иргэн, 8  аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулан дундын мэдээллийн санд оруулж, 9 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжид газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бичиж олгоод байна.
 • Газрын төлбөрийн бүс шинэчлэн батлагдсантай холбоотойгоор газар эзэмших гэрээгээ шинэчлүүлэх хүсэлт гаргасан 2 байгууллага, 3 аж ахуйн нэгж, 4 иргэний газар эзэмших гэрээг шинэчлэн байгуулаад байна.
 • 2015-2018 онуудад газар эзэмшсэн-540, эзэмшил газрынхаа зориулалтыг өөрчлүүлсэн-47, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээнийхээ хугацааг сунгуулсан-97, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ бусдад шилжүүлсэн-755 иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийг хийгээд байна.
 • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ бусдад шилжүүлэхийг хүссэн 6 иргэний өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авч газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх тухай Засаг даргын захирамжийн төсөл боловсруулан ХОХБТХ-т хүргүүлээд байна.
 • Газар эзэмших эрхээ баталгаажуулах, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлж авсан, газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ шинэчлүүлэх хүсэлт гаргасан 6 иргэн, 4  аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулан дундын мэдээллийн санд оруулж газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бичиж олгоод байна..
 • Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчилсөн газраа худалдсан 2ш, худалдаа үйлчилгээний газрын 1 ш  үнийн мэдээг  Газрын цахим биржид бүртгэсэн.
 • Техникийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн дагуу, Хугацаа сунгах -1  захирамжийн төслийг бэлтгэн ЗДТГазарт хүргүүлсэн.
 • Газрын тухай хууль тогтоомжид нийцүүлэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ барьцаалахыг хүссэн 4 аж ахуйн нэгж, 1 иргэний материалыг судлан харилцах банкуудад зөвшөөрлийн бичиг илгээн газрын биржийн цахим системд бүртгэсэн.
 • Кадастрын мэдээллийн сангаас 71 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад зурган мэдээллээр үйлчилсэн.
 • Төрийн аудитаас хийж буй хяналт шалгалтын хүрээнд 2014-2016 шинээр газар эзэмших эрх авсан, газрын зориулалт өөрчүүлсэн иргэн аж ахуйн нэгжийн эзэмшил газуудаар хяналт хийж явсан.
 • 11 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийг олгон УБХ-т бүртгүүлж гэрчилгээ авах талаар зөвлөгөө өгсөн
 • 11 иргэнд хянан баталгааны дүгнэлт олгосон.
 • Бусад орон нутагт газар өмчилж авах хүсэлтэй 3 иргэнд лавлагаагаар үйлчилсэн
 • Газар эзэмших эрхээ баталгаажуулах, газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлж авсан, газрын эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ шинэчлүүлэх хүсэлт гаргасан 6 иргэн, 4  аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэгж талбарын хувийн хэргийг цахимжуулан дундын мэдээллийн санд оруулж газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ бичиж олгоод байна..
 • Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчилсөн газраа худалдсан 2ш, худалдаа үйлчилгээний газрын 1 ш  үнийн мэдээг  Газрын цахим биржид бүртгэсэн.
 • Техникийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн дагуу, Хугацаа сунгах -1  захирамжийн төслийг бэлтгэн ЗДТГазарт хүргүүлсэн.
 • Газрын тухай хууль тогтоомжид нийцүүлэн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ барьцаалахыг хүссэн 4 аж ахуйн нэгж, 1 иргэний материалыг судлан харилцах банкуудад зөвшөөрлийн бичиг илгээн газрын биржийн цахим системд бүртгэсэн.
 • Кадастрын мэдээллийн сангаас 21 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад зурган мэдээллээр үйлчилсэн.
 • Төрийн аудитаас хийж буй хяналт шалгалтын хүрээнд 2014-2016 шинээр газар эзэмших эрх авсан, газрын зориулалт өөрчүүлсэн иргэн аж ахуйн нэгжийн эзэмшил газуудаар хяналт хийж явсан.
 •    Гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан газар эзэмших хүсэлт гаргасан 16 иргэн , өмчлөх хүсэлт гаргасан 15 иргэний хүсэлтийг хүлээн авсан.
 • Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгож эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх 10 иргэний өргөдлийн захирамжийн төсөл бэлэн болгосон.
 • Иргэдийн хүсэлтийн дагуу нийт 15 иргэний  нэгж  талбарыг  газар дээр нь үзэж  тодруулсан.
 • 2012 оны өргөдөлтэй 200 иргэнд 5 сарын 15, 16-ны өдрүүдэд  Яргуйт багийн Хөтөл, Эрдэнэ багийн Чингэлд газар олгон ажилласан.
 • Жаргалант суманд газар эзэмших эрхээ сунгуулах хүсэлт гаргасан 20 иргэнийг Засаг даргын захирамжийн төсөлд бэлтгэн батлууллаа. Улсын бүртгэлийн хэлтэсрүү 26 иргэний материалыг илгээж дугаар авч гэрчилгээ бичиж гэрээ байгуулав.
 • Жаргалант суманд Газар эзэмших эрхээ банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад барьцаалах хүсэлт гаргасан 6 иргэний газар эзэмших гэрчилгээг бүртгэв.
 • Сумын газар зохион байгуулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2 удаа хуралдаж төмс, хүнсний ногоо тариалах зориулалтаар гэзэр эзэмшигч иргэдээс газраа 2 жил ба түүнээс дээш жил ашиглаагүй, газрын төлбөр тооцоо хийгдээгүй, эрх бүхий эдгээдийн зөвшөөрөлгүй газраа 2 ба түүнээс дээш жил түрээсэлсэн 23 иргэний 36.3 га газрыг эргүүлэн хураах шийдвэр гарч газар дээр нь очиж хэмжилт хийн тэмдэгжүүллээ. Мөн 2017 оноос хойшхи төмс, хүнсний ногооны газар эзэмших хүсэлт өгсөн 148  өргөдлийг өргөдөл тус бүрээр авч хэлэлцэн 27 өргөдлийг шийдвэрлэж 43 иргэнд газар дахин хувиарлах, 78 иргэний өргөдлийг шийдвэрлэх боломжгүй буюу өргөдөл давхардсан гэж үзлээ.
 • Говил багийн ПДҮ хэсгийн 16 айлын газрыг хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан газрын хэмжээг гаргаж өгсөн.
 • Барилга, байгууламжийн байршлын схем хүссэн өргөдлийн дагуу И Эм Эл ХХК-ийн байршлын схемыг боловсруулан, “Монголын Жүдо” бөхийн холбооны архитектур төлөвлөлтийн даалгаварыг боловсруулан хүргүүлсэн.
 • Баянбулаг багийн иргэний амины орон сууцны эх загвар зургийг шалгаж зөвшилцсөн.
 • Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн талаар мэдээллийг 2 иргэнд өгсөн.

Хот байгуулалт, газар зохион байгуулалт, барилгын техникийн зөвлөлийн III хурлын материалыг бэлтгэж байна.

Орхон аймагт барилгын салбарыг 2016-2020 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийг                                                                                      хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт гаргасан

БАРИЛГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН гаргасан

Барилгын ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл 2 хүлээн авч шийдвэрлэсэн.

 • Орхон аймагт барилгын салбарыг 2016-2020 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийг                                                                                      хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт гаргасан
 • Барилгын хуулийн хэрэгжилтийн  биелэлт гаргасан.
 • “Шилэн цамхаг” ХХК-ий бетон зуурмагийн үйлдвэрийн  өндөр маркийн бетоны (М450-500) орцыг тогтоох  туршилтыг уг үйлдвэртэй хамтран лабораторид туршилт хийж байна.
 • Хүрэн булаг багт баригдаж байгаа 13-н давхар үйлчилгээтэй орон сууцны барилга, краны суурь,  7А орон сууцны хорооллын 108-р байрын 12 дугаар давхар, Халдвартын эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилга, Булаг багийн 150-н хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын 2-р давхар, Баянцагаан багт үерийн далангийн ажил, 1-р сургуулийн өргөтгөлийн барилгын дээвэр, ГОК авто тээврийн байгуулагын белазын  зам талбайн цутгалт, “Сокол” ХХК-ий үйлдвэрлэсэн лотки,бетон дэр,  Булган аймгийн Бугат сумын сургуулийн өргөтгөлийн барилга, Булган аймгийн төвийн зам талбай, ГОК гарден хотхоны  аяган суурь, шугаман суурь, зоорийн хана, “Эрдэнэт секъюрити” ХХК-ий зочид буудлын барилгын суурь, ”Эрдмэн” ХХК-ий зам талбайн  цутгалтын бетоны 34 дээжүүд  шинжилгээнд хамрагдсан.
 • “Конкрете бетон хийц” ХХК-ий цемент, дайрга, элс,  “Отгон тэнгэр Оргил” ХХК-ий угаасан хайрга, дайрга, элс, байгалийн элс, ” Мастер инженернг” ХХК-ий элс,  “БСЭХ” төмөр бетон хийц эдлэлийн үйлдвэрийн элс,дайрга  зэрэг 13 дээжийг шинжилгээнд хамруулсан.
 • Шинжилгээний 47 дүгнэлтийг бичиж олгосон.
 •  Барилгын материал үйлдвэрлэлийн   9-н үйлдвэрлэгч болон  барилгын гүйцэтгэгчид зөвлөгөөг хүргэсэн.

1."Огторгуйн урсгал" ХХК-ны М350, 7хоногтой- 1

2." Сокол" ХХК-ны М350, 28 хоногтой - 2

3." Кенжикү" ХХК- ны М200, 7хоногтой -1, 14 хоногтой -1

4."Конкрете бетон хийц" ХХК- ны М250 14 хоногтой-2,   М200 28 хоногтой -1, М150 28 хоногтой -1, М350 28хоногтой -1, М300 7хоногтой -1

5.ГОК -ын "РСЦ" ХХК-ны М250 28 хоногтой - 4

6."Шилэн цамхаг" ХХК-ны М250 28 хоногтой - 3, М200 28хоногтой -1   нийт 17 бетон шооны дээжинд   шинжилгээ хийж, сорилтын үр дүнг боловсруулав.

7."Конкрете бетон хийц" ХХК-ны портландцемент ОРС42,5 -ийн   шинжилгээ хийж, сорилтын үр дүнг боловсруулав.

8."Кенжикү" ХХК-ны дайрга (10 -20мм ), угаасан элс (0-5мм ), ПГС -ний шинжилгээ хийж, сорилтын үр дүнг боловсруулав.

9."БСЭХ" ХХК-ны портландцемент-ОРС42,5- ийн шинжилгээ, "Мөнгөн саахуу" ХХК- ны явган замын хавтангийн шинжилгээ хийгдэж байна.

 • Орхон аймгийн аудитын газраас ирсэн хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүнд 2015-аас 2018 оны хугацаанд газар эзэмших, ашиглах эрх олгосон, эрх шилжүүлсэн, хугацаа сунгасан, зориулалт өөрчилсөн, хүчингүй болгосон нэгж талбаруудын нийт 400 гаруй хувийн хэргийг архиваас татан гаргаж ажиллаа.
Санал асуулга

Орхон аймагт газар өмчлөлийг цахим хэлбэрээр явуулахыг дэмжиж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР